Organisatie
Omgaan met verschillen
Gezonde school
Gruiten
Engels
Boeiend onderwijs
Meervoudige intelligentie
Sport en bewegen
School in de wereld
Schoolgids
Passend onderwijs
Anti-pestprotocol
 

 


Obs De Schakel wil de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, een omgeving waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen.
De leerkrachten willen deze ontwikkeling bevorderen door het scheppen van een veilig klimaat in en om de school en een prettige werksfeer in de klas.
In veruit de meeste gevallen lukt dit door (on)geschreven regels van ‘hoe gaan we met elkaar om’ aan te bieden en deze te onderhouden.
Soms echter is het nodig om duidelijkere afspraken met de kinderen te maken.
Een van die duidelijke regels is dat kinderen met respect met elkaar dienen om te gaan. Dat dat niet vanzelfsprekend gebeurt, geeft aan dat we het de kinderen moeten leren en daar dus energie in moeten steken.
Dat leerproces verloopt meestal vanzelf goed, maar het kan ook voorkomen dat een kind in een enkel geval systematisch door andere kinderen wordt gepest. In een klimaat waarin het pesten gedoogd wordt, wordt de veiligheid ernstig aangetast.
Dit betekent dat wij als school pesten als ongewenst gedrag beschouwen en bereid zijn alles in het werk te stellen om pestgedrag aan te pakken. 
In dit protocol is vastgelegd hoe wij het pestgedrag van kinderen benaderen.
Via dit protocol wil de school alle betrokkenen op de ernst van pesten wijzen en daarnaast zowel handreikingen geven om te werken aan een veilige school als een stappenplan bieden bij systematisch pestgedrag.
Kortom: wij zien pesten als een bedreiging voor de school als geheel, voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders en alle andere betrokkenen bij de school. Wij erkennen, herkennen pestgedrag en ondernemen actie ter voorkoming van pestgedrag.
In schooljaar 2016-2017 zijn we van start gegaan met een nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling: Het PAD programma. Onze regels zijn hierop aangepast.
Ook is ons pestprotocol geëvalueerd en aangepast.
Dit zijn onderdelen van het verplichte Veiligheidsplan.

We volgen ook de landelijke ontwikkelingen en passen ons aanbod hierop aan.
Ouders en kinderen geven in diverse enquêtes aan zeer tevreden te zijn met ons schoolklimaat. Er wordt weinig gepest en positief gedrag wordt gestimuleerd.

Algemene gedragsregels op De Schakel:
  • Ik behandel anderen, zoals ik zelf behandeld wil worden.
  • Ik loop rustig door de school
  • Ik ben voorzichtig met spullen van mijzelf en die van iemand anders.
  • Wij spelen zoveel mogelijk met elkaar.
  • Ik heb respect voor mijzelf en de ander.
U kunt hier het Anti-Pestprotocol (2018) van De Schakel bekijken.