Organisatie
Omgaan met verschillen
Gezonde school
Gruiten
Engels
Boeiend onderwijs
Meervoudige intelligentie
Sport en bewegen
School in de wereld
Schoolgids
Passend onderwijs
Anti-pestprotocol
 

 


In onze school staan 3 pijlers centraal: sociaal-emotionele ontwikkeling, leren en creativiteit. We streven naar het in balans brengen en houden van deze pijlers. Dit willen we bereiken door BOEIEND ONDERWIJS te geven aan élk kind. Wat belangrijk voor ons is in Boeiend onderwijs vindt u in de mindmap
Een korte omschrijving voor wat Boeiend onderwijs voor ons betekent… 

Betekenisvol
School en omgeving zijn niet los te koppelen, kinderen leren van het leven. Er wordt in school niet alleen geleerd uit boeken of met computers, maar kinderen dienen kennis te maken met échte materialen binnen of buiten school. De doelstelling waarom we iets leren dient helder te zijn. Er dient aangesloten te worden bij de belevingswereld van kinderen. 

Ontwikkelen van alle intelligenties
Bij meervoudige intelligenties wordt er vanuit gegaan dat elk mens zijn/haar intelligentie in te delen is naar 8 gebieden. Alle 8 gebieden dienen geprikkeld en gestimuleerd te worden. Niet alleen waar je goed in bent, maar zeker ook niet alleen wat het minst ontwikkeld is. 

Veilige omgeving

Een veilige omgeving in onontbeerlijk om tot leren te komen… er moet een cultuur gecreëerd worden waar 'fouten maken mag', er goede relaties worden opgebouwd en er een basis van vertrouwen is. 

Denkgewoonten / intelligent gedrag

Er dient gewerkt te worden aan denkgewoonten en intelligent gedrag: het denken dient van kwaliteit te zijn, er dient sprake te zijn van open communicatie, er dient ruimte te zijn voor het bespreken en omgaan met gevoelens en het aanleren van belangrijke attitudes. 

Samenhang

Er dient binnen school duidelijk te worden dat een school werkt als een systeem. Dat zaken niet los te koppelen zijn van elkaar. Medewerkers van school dienen zich te richten op het denken in systemen (hierbij gebruik makend van middelen als grafieken, cirkels en lussen), samenhangen te zien en veelvuldig te brainstormen. 

Samenwerken

Kunnen samenwerken is een belangrijke kwaliteit in de huidige samenleving. Kinderen dienen in de mogelijkheid te worden gebracht om in wisselende groepen te werken en de principes van coöperatief leren aangeleerd te krijgen. Hierbij belangrijk dat coöperatief leren geen methode is, maar een manier om in een les het lesdoel effectiever te bereiken. 

Oefenen van hersenen

Het is belangrijk dat hersenen geoefend worden… indien hersenen niet veelvuldig gebruik worden, zullen hersenen zich ook minder goed ontwikkelen. Daarom dient er aandacht te zijn voor: het ontwikkelen van denken, het klimaat voor denken, het geven van lessen waarin denken centraal staat en ook lessen óver denken.