Contact
Excellente school
Gebouw en wijk
Continurooster
Schooltijden+roosters
Vakanties+studiedagen
Informatie nieuwe ouders en aanmelding
Eerste schooldag
Voor- en naschoolse opvang
Logopedie op school
Klachtenprocedure
 

 


Ondanks al onze inspanning om de school zo goed mogelijk te laten functioneren, kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Dat horen we dan graag zo snel mogelijk van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Komen we er met elkaar niet uit, dan spreken we af wie we vragen om te helpen bij de oplossing van het probleem. De scholen van Stichting Robijn hebben een klachtenregeling, waarin beschreven staat hoe we met klachten omgaan. Deze regeling ligt ter inzage op school, bij de schoolleiding en kunt u bovendien vinden op de website van Stichting Robijn (www.stichtingrobijn.nl).
De klachtenregeling komt er in het kort op neer dat u eerst contact opneemt met de betrokken leerkracht als het gaat over iets dat in de klas is gebeurd. Mocht u na één of meer gesprekken, het gevoel hebben dat hun vraag of klacht niet goed beantwoord is, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding. De schoolleiding kan ook al eerder bij het gesprek met de leerkracht aanwezig zijn.
U kunt ook direct met de schoolleiding contact opnemen om uitleg te krijgen over meer algemene schoolzaken die niet direct betrekking hebben op de klas of de leerkracht van het kind. We gaan er daarbij steeds van uit dat we, door met elkaar in gesprek te zijn en blijven, eventuele problemen samen kunnen oplossen.
U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind of met de directeur. Mochten zij uw klacht niet naar tevredenheid kunnen oplossen, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de school.

De contactpersoon

De contactpersoon is een personeelslid van de school dat speciaal is opgeleid om te helpen bij problemen van zowel kinderen als ouders/verzorgers of leerkrachten. De contactpersoon heeft de volgende taken:
  • het aanhoren van problemen en advies geven zonder partij te kiezen;
  • doorverwijzen naar het bestuur als een probleem op school niet opgelost kan worden met de leerkracht en/of de directie;
  • op een vertrouwelijke manier richting geven aan het oplossen van problemen en u de weg wijzen in het proces;
Ook leerlingen kunnen met hun probleem naar de contactpersoon gaan. De contactpersoon helpt de leerling bij het oplossen van het probleem. Een leerling kan naar de contactpersoon gaan als hij een probleem heeft met:
  • de leerkracht;
  • met de ouders;
  • andere kinderen.
De contactpersoon luistert in eerste instantie vooral naar het kind. Uiteraard is dit gesprek vertrouwelijk. Vervolgens wordt samen met de leerling gezocht naar een passende oplossing. Soms is het nodig om contact op te nemen met de ouders. Dit wordt vooraf besproken met het kind.
De contactpersoon op De Schakel is: Ellen van Beek.
Zij is meestal op dinsdag, woensdag en vrijdag aanwezig. Binnenlopen voor een afspraak kan altijd. Het is ook mogelijk te bellen via het nummer 030-6032593
Anonieme klachten kunnen niet worden behandeld.
De vertrouwenspersoon
De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk van de school en Stichting Robijn. Deze vertrouwenspersoon is door het bestuur van Robijn benoemd. Als er een probleem is dat op school en binnen het bestuur niet kan worden opgelost, dan kunt u met uw klacht naar de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon begeleidt u bij een verder procedure. Zij bemiddelt, adviseert, steunt, onderzoekt en verwijst. Als de klager besluit een officiële klacht in te dienen, helpt de vertrouwenspersoon daarbij als dat nodig is. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en garandeert absolute vertrouwelijkheid.
 
Klokkenluidersregeling en vertrouwenspersoon integriteit
Als u een misstand vermoedt op onze school of binnen Stichting Robijn, dan kunt u dat melden bij het bestuur van Stichting Robijn, de Raad van Toezicht (als de misstand het bestuur betreft) of de vertrouwenspersoon integriteit.
Het gaat hierbij om een op redelijke gronden vermoeden van een misstand bij Robijn, waarbij een maatschappelijk belang in het geding is. Op de website van Stichting Robijn (www.stichtingrobijn.nl) vindt u de volledige tekst van de klokkenluidersregeling.
Onze externe vertrouwenspersoon en vertrouwenspersoon integriteit is:
Mevrouw H. de Jong
Kleverparkweg 92
2023 CJ Haarlem
telefoon: 06-25 02 45 55
e-mail: info@heleendejongadvies.nl
website: www.heleendejongadvies.nl 

Landelijke Klachtencommissie onderwijs
De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)”. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. Vervolgens brengt zij advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.
Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wilt.
De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-2809590, fax 030-2809591.
Meer informatie vindt u ook op www.onderwijsgeschillen.nl of e-mail uw vraag naar info@onderwijsgeschillen.nl