Contact
Excellente school
Gebouw en wijk
Continurooster
Schooltijden+roosters
Vakanties+studiedagen
Informatie nieuwe ouders en aanmelding
Eerste schooldag
Voor- en naschoolse opvang
Logopedie op school
Klachtenprocedure
   

Wij zijn een unieke samenwerking aangegaan met het Samenwerkingsverband Logopedie Nieuwegein. Door de samenwerking is het mogelijk de logopedist te consulteren bij vermoeden van spraak- en of taalproblemen. Aan de hand van een observatie of onderzoek kan zij de leerkracht (en ouders) advies geven over mogelijke hulp en ondersteuning.
Mocht er uit onderzoek naar voren komen dat een logopedische behandeling noodzakelijk is, dan kan zij op verzoek van u als ouder de behandeling op zich nemen.
Deze behandeling kan op school plaats vinden, waarbij ouders 3 van de 4 keer aanwezig zijn. De behandelingen vallen onder de reguliere zorg en worden door de zorgverzekeraar vergoed.

De reguliere logopedische screening in groep 2 valt niet onder de samenwerking. Deze wordt jaarlijks uitgevoerd door een logopediste van de GGD.