Jaarboekje+kalender
Medezeggenschapsraad
Ouderhulp
Ouderkamer en Ouderacademie
Schoolmaatschappelijk werk
Verzuim, leerplicht en verlof
 

 


De medezeggenschapsraad (MR) is een inspraakorgaan, dat ouders en leerkrachten vertegenwoordigt. Zij houdt zich ook bezig met het beleid van de school.
Het belangrijkste doel van medezeggenschap is de mogelijkheid voor ouders en personeel om mee te praten over beslissingen die henzelf en de kinderen aangaan. Hierbij hebben ouders advies- of instemmingsrecht in de school. Dit is wettelijk geregeld. Het kan gaan om onderwerpen als het schoolplan, de consequenties van bezuinigingsmaatregelen, het onderhoud van het schoolgebouw en de verkeersveiligheid bij de school.

De MR bestaat uit leden die door de ouders gekozen worden en leden uit het team van leraren.
De vergaderingen zijn openbaar. U bent dus van harte welkom voor het bijwonen van vergaderingen. Deze vinden over het algemeen plaats om kwart voor acht. De data kunt u vinden in de Nieuwsbrieven. Laat u van te voren even weten of u komt, dan houdt de MR daar rekening mee.

De huidige MR bestaat uit twee ouders en twee teamleden
Heeft u vragen, op- en/of aanmerkingen of wilt u specifieke onderwerpen door de MR of met de directie besproken zien, neemt u dan contact op met één van de leden van de MR of stuur een mail naar info@obs-de-schakel.nl.