Organisatie
Omgaan met verschillen
Gezonde school
Gruiten
Engels
Boeiend onderwijs
Meervoudige intelligentie
Sport en bewegen
School in de wereld
Schoolgids
Passend onderwijs
Anti-pestprotocol
 

 


De Schakel geeft goed onderwijs en realiseert kansen voor ieder kind. Wij hebben daarbij hoge verwachtingen van onze leerlingen. Onze kinderen zijn wereldburgers. Wij willen hen gedrag, kennis en vaardigheden meegeven, waarmee ze voorbereid zijn op hun toekomst. We willen kinderen leren om te gaan met de kansen en problemen van nu en na te denken over de toekomst. Zo dragen we bij aan het opvoeden van onze kinderen tot volwaardige, zelfstandige, kritische, positief denkende en respectvolle burgers. We hanteren hiervoor de uitgangspunten van “Boeiend Onderwijs” en “Natuurlijk Leren” en gebruiken moderne methoden, waarmee kinderen op een betekenisvolle en natuurlijke manier kunnen leren.
Aan de hand van onze naam willen wij de concrete uitwerking van onze visie op een creatieve manier met u delen:

Meer lezen
 

OPENBARE BASISSCHOOL DE SCHAKEL

Deskundigheid
Een deskundig team heeft een hoog professioneel zelfvertrouwen en is bereid tijd en aandacht te besteden aan deskundigheidsbevordering in brede zin. De school schept mogelijkheden voor scholing van individuele teamleden en het totale team. De Schakel is een Lerende organisatie.

Evenwicht
We streven naar evenwicht tussen:
inspanning en ontspanning;
leerkracht geleide lessen en zelfstandig werken;
aandacht voor individuele kinderen en groepsprocessen;
grenzen stellen en loslaten;
het accent op leerprocessen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Schakel
Wij willen de schakel zijn tussen kind, ouders, het voortgezet onderwijs, de buurt, de maatschappij en de wereld. Wij hebben deze naam voor onze school gekozen, omdat wij door actief en goed te schakelen, hopen dat onze kinderen na 8 jaar onderwijs op onze school stevig in de maatschappij komen te staan.
De Schakel wil graag een Sportieve, Gezonde en Veilige school zijn. Wij vinden sport en bewegen, gezonde voeding, een gezond leef-en werkklimaat en een (verkeers)veilige schoolomgeving van groot belang voor alle mensen en dus ook voor onze leerlingen. De komende jaren blijven wij activiteiten op dit gebied ontwikkelen.

Culturen
Kinderen moeten kunnen opgroeien in een school die qua samenstelling lijkt op de maatschappij waarvan zij deel uitmaken. Op onze school heerst een leef- en werkklimaat, waarin respect voor elkaar en anders denken voorop staat. Wij streven ernaar een goede school te zijn, het liefst met een gemengde populatie. Een school voor álle kinderen uit de wijk.
Wij willen een “School in de wereld” zijn en blijven.
Daarbij vinden wij ouderbetrokkenheid erg belangrijk.

Hulp
Wij bieden graag hulp aan onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. Voortdurend proberen wij onze zorg en ondersteuning te verbeteren en uit te breiden. Dit geldt voor kinderen van alle niveaus. Een goed SchoolOnderwijsondersteuningsProfiel en goede mogelijkheden om zorg en ondersteuning uit te kunnen voeren zijn voor ons belangrijk en een speerpunt. Als een kind sneller of langzamer leert, kan het hulp en ondersteuning krijgen. De Schakel heeft een BREED ondersteuningsprofiel.
Ook ouders hebben soms hulp nodig bij de opvoeding van hun kind. Zij kunnen terecht bij ons Schoolmaatschappelijk werk en in onze Ouderkamer en de Ouderacademie, waar wij regelmatig bijeenkomsten en activiteiten voor ouders organiseren. Wij vragen hulp van buitenaf, als we er zelf niet uitkomen.

Actueel
Wie actueel en toekomstgericht wil zijn, kan niet stilstaan en moet alert zijn op ontwikkelingen in onze samenleving. Zowel de kinderen als het onderwijs zijn steeds in ontwikkeling. We denken hierbij aan verdere verbetering van ons Taal- en Rekenonderwijs en de ‘Referentiekaders Taal en Rekenen’ en de ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs. We verbeteren en vernieuwen dit jaar ons onderwijs op het gebied van Rekenen, ICT, leerlingvolgen ( onderbouw) en Taal.
De sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen en bijbehorend leerstofaanbod heeft onze voortdurende aandacht. We houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten en proberen zo goed mogelijk gebruik te maken en in te spelen op de kansen en mogelijkheden die nieuwe ontwikkelingen ons kunnen bieden.
Ook ontwikkelingen in de meer directe omgeving, zoals wijk en stad blijven wij actief volgen en waar mogelijk inzetten. De Schakel is één van de partners in het samenwerkingsverband “Nypels speelt”.

Keuzes
We maken gebruik van het kwaliteitssysteem “Werken met Kwaliteit” Primair Onderwijs (WMK-PO) Structureel zullen we ons onderwijs evalueren met leerkrachten, maar ook met ouders en kinderen. Hierdoor kunnen we goede en gerichte keuzes maken t.a.v. onze vernieuwingen.
We blijven ook alert en met beide benen op de grond. We moeten veel, we willen veel, maar we kunnen niet alles tegelijk. We kiezen voor structuur, rust en regelmaat en een adequaat tempo van verandering. We kiezen voor boeiend onderwijs dat het beste past bij onze leerlingen en onze missie en visie.
We werken met jaarplannen en leggen beleid vast in ons 4 jaarlijkse schoolplan.

Enthousiast
Enthousiasme is te voelen wanneer je De Schakel binnenkomt. Enthousiasme maakt dat er sfeer en gezelligheid heerst. Dit zijn voor iedereen belangrijke voorwaarden om met plezier naar school te gaan. Op De Schakel staan: "De neuzen dezelfde kant op" en de teamleden beschikken over een "wij-gevoel".
Enthousiast zijn en blijven we over onze kanjers van leerlingen, over ons team en over onze gezamenlijke prestaties tot nu toe. Enthousiast zijn we over ons schone, gezellige en rustige gebouw en over onze groene schoolomgeving. Wij zullen er alles aan doen om dit in stand te houden.

Leren
Er is op onze school uiteraard veel aandacht voor leren. Leren van elkaar, over elkaar en over jezelf, leren door een goed gestructureerd aanbod, leren van fouten, leren leren, nieuwe dingen leren, dingen aanleren en afleren. Het moet, kan en mag allemaal.
We willen graag dat onze leerlingen ook andere en nieuwe dingen leren. ICT en multi-media, Kunst en Cultuur, Natuur en Techniek, Muziek en Drama hebben onze aandacht.
Dit geldt ook voor het zelfstandig leren werken en handelen, samenwerken en coöperatief werken. We nemen al deze onderwerpen de komende jaren in onze visie mee.