Organisatie
Omgaan met verschillen
Gezonde school
Gruiten
Engels
Boeiend onderwijs
Meervoudige intelligentie
Sport en bewegen
School in de wereld
Schoolgids
Passend onderwijs
Anti-pestprotocol
 

 


De Schakel start in het schooljaar 2017-2018 ongeveer 170 leerlingen, verdeeld over 8 groepen met een ruime personele bezetting. Er zijn dit schooljaar geen combinatiegroepen.
Er is 4 dagen per week een onderwijsassistente aanwezig. Zij verzorgt geeft extra aandacht aan kleine groepjes kinderen mn. op het gebied van ( NT2) taalonderwijs.
In de groepen 1 en 2 is 4 dagen per week een onderwijsassistente aanwezig.
De school en de klassen zijn relatief klein.
Elk kind wordt gezien en er is een prettige sfeer in de gehele school.
We zetten onze formatie (leerkrachturen) zoveel mogelijk om in uren voor de groepen. De groepen zijn klein, waardoor de leerkracht extra ondersteuning direct in de klas kan inzetten.
Daarnaast hechten we in groep 1 en 2 veel belang aan de directe extra ondersteuning aan groepjes en individuele leerlingen. Dit ziet u terug in de uren voor de Onderwijsassistentie die wij inzetten.
Alles hangt af van de bekostiging vanuit het Rijk. Keuzes moeten soms gemaakt worden.
Wij proberen altijd te kijken naar wat reëel is en het beste voor zoveel mogelijk kinderen.
Wij gaan voor óptimaal onderwijs voor elk kind!

We werken met het leerstofjaarklassensysteem.
Leerlingen van dezelfde leeftijd zitten zoveel mogelijk bij elkaar in één groep.
Ze beginnen met elkaar aan nieuwe onderdelen van de leerstof. Dit betekent niet dat elke leerling hetzelfde werk doet.
Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong en leerlingen die meer moeite hebben met de leerstof krijgen speciale aandacht, waarbij we de zich gemiddeld ontwikkelende kinderen zéker niet vergeten.
Wij maken gebruik van toetsen, testen en moderne middelen om ons onderwijs op een opbrengstgerichte manier in te richten en indien nodig op maat aan te
passen.
Heterogene (combinatie)groepen worden op De Schakel ingezet en ervaren als meerwaarde en kans. De gekozen methoden sluiten hierop aan.
Op De Schakel werken wij groepsdoorbroken op het gebied van rekenen, lezen en begrijpend lezen. Dit houdt in dat het voor kan komen dat een kind op die gebieder leskrijgt in een groep lager of hoger. Na de les zal het kind weer teruggaan naar de eigen groep.
Om kinderen op een betekenisvolle en boeiende manier te laten leren, gebruiken we o.a. methoden voor Totaalonderwijs:
Piramide ( gr 1 en 2), Veilig leren lezen (gr 3), Alles-in1 en Alles apart ( gr 4 t/m 8). U kunt hier meer over lezen elders op onze website en in onze schoolgids.