Organisatie
Omgaan met verschillen
Gezonde school
Gruiten
Engels
Boeiend onderwijs
Meervoudige intelligentie
Sport en bewegen
School in de wereld
Schoolgids
Passend onderwijs
Anti-pestprotocol

Kinderen van nu groeien op in een internationaliserende, multiculturele samenleving. Respectvol kunnen omgaan met verschillen tussen mensen en culturen is een voorwaarde om goed te functioneren. Het is belangrijk dat kinderen dit ook op onze school leren. Het is niet vanzelfsprekend dat leerlingen op school kinderen (en hun ouders) met een andere achtergrond ontmoeten. Beelden over elkaar zijn vaak gebaseerd op vooroordelen. Via het project School in de Wereld proberen we deze beelden te nuanceren en vooroordelen weg te nemen. Onze school doet hieraan mee en noemt zich ‘School in de Wereld’.

Respect
Op een School in de Wereld – en dus op De Schakel - is iedereen evenveel waard. Pesten, uitlachen, vooroordelen en discriminatie worden bestreden. Leerkrachten, leerlingen én ouders leveren daar een bijdrage aan. Door allerlei activiteiten te organiseren besteden we aandacht aan verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Het motto is: verbreed je horizon!

Doelen
• Realiseren van ontmoeting, contact en communicatie tussen leerlingen met verschillende
achtergronden
• Leren omgaan met verschillen en bevorderen van tolerantie en onderling respect bij leerlingen, leerkrachten en ouders
• Vergroten van de betrokkenheid van leerlingen bij internationale vraagstukken.
• Tegengaan van vooroordelen en negatieve beeldvorming.
• Bijbrengen van kennis over de diverse achtergronden van mensen in en buiten Nederland.

Achtergrond
De samenleving internationaliseert in toenemende mate. Het onderwijs heeft de opdracht om te werken aan actief burgerschap en sociale integratie. Onze leerlingen krijgen daardoor, naast kennis en vaardigheden, ook universele waarden zoals respect en tolerantie bijgebracht. Wij vinden dit belangrijk en besteden hier al op allerlei manieren aandacht aan.
logo schoolindewereld defschool in de wereld
Meer lezen

School in de Wereld
Scholen hebben een taak om hun leerlingen voor te bereiden op hun rol als (wereld)burger.
De opdracht inhoud te geven aan ‘burgerschap en sociale integratie’ vraagt om een actief beleid van de basisscholen. De aanpak van School in de Wereld helpt de scholen daarbij. School in de Wereld vormt een overkoepelend kader als een soort waslijn, waaraan de activiteiten hangen die bijdragen aan een school waarop iedereen zich welkom en veilig voelt, ongeacht verschillen in uiterlijk, land van herkomst of cultuur. En een school die de leerlingen voorbereidt op hun verantwoordelijkheid als wereldburgers.

Wat is School in de Wereld?
Door de uitbreiding van moderne media en communicatiemogelijkheden is de wereld om ons heen steeds dichterbij gekomen. De wereld ligt open voor iedereen. Wij met zijn allen zijn de wereld. Het is belangrijk om kinderen te leren omgaan met verschillen tussen mensen en culturen. Wat hebben kinderen nodig om zich staande te houden in die pluriforme wereld? Hoe stimuleren we een tolerante en open houding?

Met School in de wereld laten we zien hoe we van onze leerlingen echte wereldburgers willen maken. Wereldburgerschap in het onderwijs gaat over de betrokkenheid van kinderen bij een samenleving die steeds internationaler wordt en hun participatie in deze pluriforme maatschappij.
Het onderwijs kan jongeren aanmoedigen om de wereld om hen heen te ontdekken en een bewustzijn te ontwikkelen voor mondiale vraagstukken en samenwerking.

School in de wereld is een werkwijze om het thema wereldburgerschap en diversiteit een plek te geven binnen het onderwijs. Hoe we werken aan een veilig en tolerant klimaat binnen de school en binnen de samenleving.
We leven in een pluriforme multiculturele samenleving. Kinderen met verschillende achtergronden zitten bij elkaar in de klas, zien verschillende gewoonten en horen verschillende talen om zich heen. Hoe leren we kinderen om te gaan met al die verschillen? Wat is gewoon en wat is anders? Ieder mens is zichzelf en dus per definitie anders dan alle anderen. Ook leren we kinderen hoe ze zich verhouden tot de wereld, over belangrijke wereldproblemen en de mogelijkheden die ze hebben om bij te dragen aan een betere wereld.
School in de Wereld geeft de thema’s diversiteit, anti-discriminatie en wereldburgerschap een samenhangend kader en een vaste plek binnen de school.


Wereldburgerschap
Nederland maakt deel uit van de Europese en wereldwijde samenleving.
We zijn dus allemaal wereldburgers. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. De manier waarop we hier in Nederland leven heeft gevolgen voor mensen die we niet kennen aan de andere kant van de wereld. Een wereldburger probeert daar rekening mee te houden. Een wereldburger begrijpt dat je niet alleen op de wereld bent.
Mensen zijn op allerlei manieren met elkaar verbonden.
De kleren die we dragen zijn gemaakt door mensen aan de andere kant van de
wereld. Van vrijwel elke familie woont wel iemand in het buitenland. We houden ons aan verdragen en regelgeving die internationaal zijn opgesteld.
Hoe kunnen we stimuleren dat onze leerlingen verantwoordelijke wereldburgers worden?
Op een School in de Wereld verkennen leerlingen mondiale verhoudingen. Ze maken kennis met omstandigheden op het gebied van bijvoorbeeld mensenrechten, oorlog en vrede, milieu, economie en migratie.
Met de lesactiviteiten over wereldburgerschap leren kinderen denken en voelen als wereldburger, waar ze ook wonen.
Ook leren we de leerlingen omgaan met diversiteit. Kinderen van nu groeien op in een steeds veelzijdiger gemeenschap. Leren omgaan met diversiteit, is een voorwaarde om goed te functioneren in een mondiale multiculturele samenleving. Wat hebben kinderen nodig om zich staande te houden in die pluriforme wereld? Hoe stimuleren we een tolerante en open houding? De school is een belangrijke plek om kinderen te leren respectvol om te gaan met verschillen tussen mensen en culturen.

Een wereldburger...
...is zich bewust van de wereld om hem/haar heen en de eigen rol daarin;
...heeft respect voor en hecht waarde aan verscheidenheid;
...levert een bijdrage aan een meer gelijkwaardige en duurzame wereld;
...neemt verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen daden


Doelstellingen van School in de Wereld:
-- Leerlingen kennis bijbrengen over de diverse culturele achtergronden van Nederlanders.
-- Bevorderen van tolerantie en respect en leren omgaan met verschillen
-- Contacten realiseren tussen kinderen van verschillende culturen.
-- Leerlingen kennis bijbrengen over mondiale vraagstukken en hen voorbereiden op hun rol als wereldburger.

Een schoolvoorbeeld gevisualiseerd: Wat betekent School in de Wereld op onze school?
Verklaring:

Onze school is eenSchool in de Wereld
Dat betekent: op onze school willen we :

BD14791_ Met respect met elkaar omgaan.

BD14791_ Dat iedereen zich thuis voelt op onze school.

BD14791_ Lerenvan elkaars verschillen en overéénkomstendoor belangstelling en ontmoeting

BD14791_ Pesten en discriminatie voorkomen en, als het toch gebeurt, aanpakken.

BD14791_ Kinderen informeren en betrekken bij de wereldsamenleving en hun eigen rol daarin.
Wat doen wij elk jaar?
1 We kleden de school kleurrijk aan met voorwerpen die laten zien dat we middenin
de multiculturele samenleving willen staan.

2 We hebben elk jaar een interculturele projectweek waarbij we ouders, opa’s, oma’s en andere bezoekers zoveel mogelijk inschakelen en laten vertellen over: landen, gewoontes, een uitdaging, de geschiedenis, een hobby, een handicap, hun leven.

3 We halen dans, theater enz. uit diverse culturen de school in en besteden zichtbaar en voelbaar aandacht aan geestelijke stromingen.

4 We zoeken websites, films, boeken enz. over verschillende landen, culturen, gewoontes, leefwijzen enz. Deze krijgen een plek in onze mediatheek.

5 We organiseren jaarlijks een actie waarmee we kinderen informeren over hoe wereldproblematiek doorwerkt op kansen van leeftijdgenoten elders; met de opbrengst ervan leveren we zelf een bijdrage om hun leefomstandigheden te verbeteren.