Organisatie
Omgaan met verschillen
Gezonde school
Gruiten
Engels
Boeiend onderwijs
Meervoudige intelligentie
Sport en bewegen
School in de wereld
Schoolgids
Passend onderwijs
Anti-pestprotocol
 

 


Alle leerkrachten op De Schakel die bewegingsonderwijs geven zijn bevoegd.
Ons bewegingsonderwijs is er o.a. op gericht dat de leerlingen:
• kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om hun bewegingsmogelijkheden te vergroten;
• de kinderen met zo veel mogelijk verschillende sporten en bewegingssituaties kennis te laten maken.
• leren omgaan met elementen als spanning, winst en verlies;
• een positieve houding ontwikkelen dan wel behouden m.b.t. deelname aan de bewegingsonderwijs.
Tijdens de gymlessen komen de volgende onderdelen aan de orde: gymnastiek, atletiek, spel en bewegen op muziek.

Kleuters bewegen en gymmen elke dag (45 min.)in de speelzaal of buiten. Het aanbod, gegeven door de klassenleerkrachten, is wisselend en gericht op motoriek, bewegen in de ruimte, het aanleren van vaardigheden en samenwerken/spelen.Kleuters ontwikkelen ook hun motoriek in onze Natuur- ontdektuin tijdens de pauzes
Bij motorische ontwikkelingsproblemen van jonge kinderen kan in school onderzocht worden wat er mogelijk aan de hand is.

De groepen 3 t/m 8 hebben 1 x per week 60 minuten gym in de gymzaal Wijkersloot en 1 x 60 minuten buiten gym.
Buitengym is dubbel gezond. De kinderen bewegen heerlijk in de buitenlucht!

Naast de gymlessen wordt sport en bewegen ook gestimuleerd op andere momenten:
• tijdens de binnen- en buitenspeel pauzes en het overblijven. Er is gezorgd voor extra uitnodigend materiaal om te sporten en te bewegen. Het schoolplein en de overblijfruimte zijn hiertoe in ‘vakken/ruimtes’ ingedeeld. Leerkrachten stimuleren de leerlingen op allerlei momenten.
• er is een intensieve samenwerking vanuit De Schakel met het naschoolse sportaanbod vanuit de Buurtsportcoach. De Schakel stimuleert de leerlingen en stelt desgewenst ruimte beschikbaar voor diverse sport- en beweegactiviteiten.
• indien mogelijk proberen we externen binnen te halen die gedurende korte of langere tijd een extra aanbod geven
• we houden jaarlijks een Sportdag/Koningsspelen.