Jaarboekje+kalender
Medezeggenschapsraad
Ouderraad
Ouderkamer en Ouderacademie
Schoolmaatschappelijk werk
Verzuim, leerplicht en verlof
 

 


Sinds de invoering van de basisschool zijn kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig: dit houdt in dat die kinderen naar school moeten.
Ook bij reeds ingeschreven vierjarigen zijn ouders verplicht te zorgen voor geregeld schoolbezoek.
Als uw kind ziek is of om andere redenen niet naar school toe kan, verzoeken wij u dit voor schooltijd te melden. Als uw kind niet is afgemeld dan zal de leerkracht u zo snel mogelijk benaderen, om te achterhalen waar het kind is. Wij registreren de absentie.

Bij langdurig of onduidelijk ziekteverzuim wordt advies gevraagd bij de schoolarts.
Als uw zoon/dochter om een andere reden dan ziekte of doktersbezoek de school niet kan bezoeken, moet u ruim van tevoren even een formulier komen halen bij de directie en dat ingevuld weer afgeven. U krijgt dan bericht, of de absentie wel of niet geoorloofd is. Wij zijn verplicht elk verzuim - zonder toestemming - te melden bij de leerplichtambtenaar.

Op de kalender kunt u zien, dat onze school royale vakantieperioden heeft. Het is dan ook in principe niet mogelijk, om buiten deze vakantieperioden, leerlingen van school te houden. De wet maakt hierbij echter in een aantal “gewichtige omstandigheden” een uitzondering en in het kort omvat dit:

A. Familieomstandigheden:
In een aantal gevallen kan wel verlof worden verleend. Het gaat hierbij om de volgende “andere gewichtige omstandigheden”:
 • bij het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • bij verhuizing;
 • voor het bijwonen van een huwelijk van familie;
 • bij ernstige ziekte van ouders of familie;
 • bij het overlijden van familie;
 • bij een 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van de (groot)ouders.
B. Vakanties/vakantiedagen:
Als de gezinsvakantie geheel of gedeeltelijk buiten de schoolvakanties moet worden opgenomen, dan dient u minstens een maand tevoren een verzoek daartoe in te dienen.
Het verlof kan worden verleend, indien:
1. wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (bijv. horeca en agrarische sector);
2. een werkgeversverklaring kan worden overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

C. Geen toestemming:
De volgende situaties zijn geen “andere gewichtige omstandigheden” en vrijstelling kan om die reden niet worden verleend:
 • familiebezoek in het buitenland;
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;
 • verlof omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
Voor meer informatie klikt u hier voor richtlijnen verlof basisonderwijs. U kunt ook de site www.leerplicht.net raadplegen.